АБА

АБА – женска волнена поткошула, без ракави, составен дел на мариовската
женска народна носија, изработена од самопредено волнено платно, наречено „аба“, покое и го добила името. Ј. Р.-П.