АГРОНОМИЈА

АГРОНОМИЈА (ст.грч. жгрÁВ – нива и нÁмоВ – закон) – комплекс од научни и стручни дисциплини од сите специјалности на земјоделството. Во потесна смисла, овој термин се однесува на проучувањето и примената на законитостите во општото и посебното полјоделско производство, а како посебно призната гранка на земјоделските науки, според Мартин ет ал. (1969), постои од 1900 г. Р. Л.