АГРОНОМ

АГРОНОМ (ст.грч.  – надгледувач на нивите) – земјоделски стручњак. Во Република Македонија и во други земји терминот агроном е вообичаен назив за земјоделски стручњак со завршен земјоделски факултет, а во некои земји и со завршена виша земјоделска школа од која било земјоделска насока. Р. Л.