АДАЈ

АДАЈ ( Ⅴ в. пр.н.е.) – македонски поет. За време на македонскиот владетел Архелај (413-399) Адај го составил епитафот за надгробниот споменик на трагичарот Еврипид, кој умира во Македонија и тука бил закопан. За епитафот како и за поезијата на Адај нема сознанија. ЛИТ.: Н. Проева, Историја на Аргеадите, Скопје, 2004. А. шук.