АТАНАСОВСКИ, Марјан

Роден во ц.Црешево, Скопје Ноември 1975 година. Плод на автохтони македонски селски гени провиени низ години на генерации од автохтоно самомостојно издрчување.