АТЕИЗАМ

АТЕИЗАМ – гледиште со кое се одречува постоењето на Бог, безбожништво, антитеизам. Атеизмот го прифаќаат и теоретски го застапуваат мнозина македонски интелектуалци, меѓу нив и оние од марксистичка провениенција. В. Г.-П.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *