БЕРДЕ

БЕРДЕ -. најголем жичен трзачки музички инструмент, вид тамбура со четири жици и басовска хармонска функција. Многу ретко се среќава во македонските тамбурашки оркестарски состави. ЛИТ.: Драгослав Девић, Етномузикологија, Ⅲ део (скрипта), Београд, 1977, 192. Ѓ. М. Ѓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *