„ЗОНИК“ доел-Скопје

„ЗОНИК“ доел-Скопје. Директор Црквата „Св. Петар и Павле“ во с. Папарадиште, Велешко

Св. Ѓорѓи“ кај Неготино (1880– 1866), „Св. Никола“ во Штип (1867) и „Св. Богородица“ во Ѓуришкиот манастир (1886–1891). Во Бугарија ги изградил црквите


Св. Никола“ во Берковица (1872); „Св. Богородица“ во Лом (1867–1894) и црквата „Св. Спас“ во Софија (1875), урната во Втората светска војна. Градителската дејност на Џонгар ја следиме во Серско и во Солунско (црква во Бер), како и во Србија (црква во Гњилане). Најчеста форма на црквите е трикорабната базилика.

ЛИТ.: К. Томовски, Македонските мајстори-градители во деветнаесеттиот век, Скопје, 2006. Кр. Т.

К. Новаковиќ со
неговата брошура
„Македонија Македонцима!
Земља земљорадницима!“ (1924)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *