МАГИСТРАЛНИ ПАТИШТА

МАГИСТРАЛНИ ПАТИШТА –
јавни патишта што ги поврзуваат стопанските подрачја на два или повеќе региони во земјата или се од посебно значење за државата. Во нивен состав се и автопатите. Магистралните патишта (освен

Магистралниот пат Скопје&Белград
автопатите) се изградени со две сообраќајни ленти на еден коловоз за двонасочен сообраќај. По нив се одвива само моторниот сообраќај. Вкрстувањето на патните правци е решено во целост вон ниво, делумно во и вон ниво и наполно во едно ниво. Како магистрални патни правци во патната мрежа се сметаат: М–1 (граница со РС–Табановце–Куманово–Миладиновци–Петровец–Велес–Неготино–Демир Капија–Гевгелија–Богородица–граница со РГ); М–2 (граница со РБ–Деве Баир–Крива Паланка–Куманово); М–3 (граница со РС–Блаце–Скопје кај Мо-мин Поток–Петровец); М–4 (Миладиновци–Скопје кај Хиподром– Тетово–Гостивар–Кичево–Подмолје–Струга–ќафасан–граница со Р Албанија); М–5 (граница со РБ–Делчево–Кочани–Штип–Ве
лес–Извор–Прилеп–Тополча-

ни–Битола–Ресен–Косел–Ох
рид–Подмолје, со крак Битола–

Меџитлија–граница со РГ) и М-6 (Штип–Радовиш–Струмица–Ново Село–граница со РБ) (в. патна мрежа).
ИЗВ.: Материјали од документацијата на
Фондот за магистрални и регионални патишта, Скопје; Транспорт и други комуникации, Државен завод за статистика, 2004 г. Р. Д.

Живко
Крстов
Мадевски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *