МАКЕДОНСКА СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА

МАКЕДОНСКА СТОМАТОЛОШКА СЕКЦИЈА – основана во 1966 г. во Скопје при Ст. ф., а од 2003 г. функционира како Македонско стоматолошко друштво. Одржани се 6 собири на стоматолозите на Македонија, конгрес на стоматолозите од Југославија, 3 конгреса на стоматолозите од Македонија и 4 симпозиума – трансфер на знаења. Од сите собири и конгреси се печатени зборници на трудовите или апстракти. Од 1977 се објавува „Македонски стоматолошки преглед“. Друштвото членува во Федератион Дентаире Интернатионале (ФДИ) и во Балкан Стоматологицал Социетѕ (БАСС). Е. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *