МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ

МАКЕДОНСКИ КОМИТЕТ ЗА ГОЛЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИ СИСТЕМИ (МАКО СИГРЕ) – член на Меѓународната конференција за големи електрични системи (Цонференце Интернатионале дес Грандс Ресеауџ Елецтриљуес а Хауте Тенсион – ЦИГРЕ – Парис). Тој е формиран во 1994
г. Во опсегот на работата се техничките проблеми од подрачјето на производството, преносот и дистрибуцијата на електричната енергија, како и на ЕЕ опрема. Основни организациони облици се студиските комисии. Бројот на студиските комисии и содржината на нивната работа соодветствува на тие на СИГРЕ во Париз. Најзабележителната активност е периодичното организирање советувања. Др. Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *