МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС

МАКЕДОНСКИ КОНГРЕС
(Мелбурн, Австралија, 7–9. Ⅲ 1947) – обединувачки конгрес на македонските национални организации во Австралија, кога бил создаден сојуз под име Македонско-австралиски народен сојуз (МАНС). Конгресот избрал Централен комитет на МАНС од осум члена, со седиште во Перт, Западна Австралија, и донел одлуки органот на сојузот в. „Македонска Искра“ да излегува двапати ме-сечно, а Централниот комитет да отвори книжарница на Сојузот.
ЛИТ. : Иван Катарџиев, Македонската политичка емиграција по Втората светска војна, Скопје, 1994. М. Мин.
Меѓународен
семинар за
македонски
јазик,
литература и
култура:

„40 години
Меѓународен
семинар за
македонски
јазик,

литература и
култура“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *