МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН АРХИТЕКТОНСКИ СТИЛ

МАКЕДОНСКИ НАЦИОНАЛЕН АРХИТЕКТОНСКИ СТИЛ
– поим изразен преку квалификативите на преродбенскиот стил од ⅩⅠⅩ в.. како стил на затворена просторно-временска формација, а во функција на нагласување на посебностите на националното. Имплицитно се содржи во одредени тенденции и насоки што се откриваат низ соодветни објекти како претставници на таквите архитектонско-стилски определби. К. Гр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *