МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НЕФРОЛОГИЈА, ДИЈАЛИЗА, ТРАНСПЛАНТАЦИЈА И ВЕШТАЧКИ ОРГАНИ

МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НЕФРОЛОГИЈА, ДИЈАЛИЗА, ТРАНСПЛАНТАЦИЈА И ВЕШТАЧКИ ОРГАНИ (МЗНДТВО) – формирано на 1. Ⅸ 1991 г. во Скопје заради интердисциплинарно интегрирање на стручњаците од разни профили во изучувањето и попречувањето на бубрежните болести и создавањето вештачки органи. Прв претседател е д-р М. Х. Поленаковиќ. Првиот конгрес е одржан од 7 до 10. Ⅹ 1993
г. во Охрид. Од конгресите се от-
Плакат
за Вториот конгрес
на нефролозите
во Струга
(6-8. Ⅸ 1997)

печатени и зборници „Нефрологија“ (1993, 1997 и 2001). М. Пол.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *