МАКЕДОНЦИТЕ ВО ОКТОМВРИСКАТА РЕВОЛУЦИЈА

МАКЕДОНЦИТЕ ВО ОКТОМВРИСКАТА РЕВОЛУЦИЈА (25/26. Ⅹ 1917) – учество на македонската емиграција во Русија во преземањето и зацврстувањето на власта на Болшевичката партија во Русија. Во тие настани се истакнале Македонците Михаил Антонов од Неврокоп, д-р Владимир Каваев од Струга, д-р Гаврил Константинович од с. Смрдеж (Костурско), Димче Милевски, Васко Паноски и др. Првите тројца заземале и мошне високи функции во советската власт. Д-р В. Каваев и неговата сопруга д-р

Доброволци во шпанската граѓанска војна, од лево на десно: Трајко Мишковски, Божидар Маслариќ,
1989), Скопје, 1990; Анастасија Каракаси-

Алексо Демниевски-Бауман, Родољуб Чолаковиќ и Стефан Белиќ
Елена Етингер-Каваева биле долгогодишни лични пријатели со врвните советски раководители, а
М. Антонов станал и генерал на
Црвената армија.
ЛИТ.: Б. Н.: Елена и Владимир Каваеви,

„Нова Македонија“, ЏЏВИИ, 9267, Скопје,
7. Ⅺ 1972, 6; Живко Димоски, Сета младост за Октомври, Средби, „Просветена жена“, Скопје, декември 1977, 9; Р. Т., Малечката бунтовничка – голема пријателка на Ленин. Сеќавања на Елена Каваева за Октомвриската револуција, „Нова Ма
кедонија“, Скопје, 31. Ⅲ 1979, 7; Д-р Петар Стојанов, Антивоеното расположение на фронтот во Македонија кон крајот на 1917 и во текот на 1918 година, „Гласник“ на ИНИ, Ⅺ, 2, Скопје, 1967, 55-68; Д-р Орде Иваноски, Октомври и Македонија меѓу двете светски војни, „Културен живот“, Ⅺ, 2, Скопје, 1967, 16-18; Д-р Ѓорѓе Миљковиќ, Македонците под знамето на големиот Октомври, И-В, „Комунист“, Скопје, 2. Џ – 6. Ⅺ 1987, 23. С. Мл.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *