МАЛЕШЕВСКА ЕПАРХИЈА

МАЛЕШЕВСКА ЕПАРХИЈА
(Ⅸ в.) – позната и како Провадска или Овчеполска, Злетовска или Лесновска и Мородвиска, според териториите на коишто се простирала. Постоела од Ⅸ в., од времето на првата мисија на свв. Кирил и Методиј по долината на Брегалница. Често била подвластувана од други епархии и од побогатите митрополии (Скопската).
ЛИТ.: Иван Снегаров, История на Охридската архиепископия, И–Ⅱ, второ фототипно издание, София, 1995; М. Јанкови¢,
Епископије и митрополије Српске цркве у средњем веку, Београд, 1985. Рат. Гр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *