МАНУ има своја Библиотека што врши услуги на читателите и прави размена на публикациите со други академии и научни институции во земјата и во светот, како и посебен Архив што е на располагање на членовите, но и на надворешни заинтересирани корисници и Оддел за меѓународна соработка што ја организира и ја води соработката со многу странски академии и други научни институции

МАНУ има своја Библиотека што врши услуги на читателите и прави размена на публикациите со други академии и научни институции во земјата и во светот, како и посебен Архив што е на располагање на членовите, но и на надворешни заинтересирани корисници и Оддел за меѓународна соработка што ја организира и ја води соработката со многу странски академии и други научни институции.
ИЗВ.: Закон за Македонската академија на науките и уметностите. Статут на Македонската академија на науките и уметностите, Скопје, 1997; Македонска академија на науките и уметностите,

Скопје, 2000. Бл. Р.

Зградата на Македонската академија на науките и уметностите, Скопје

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *