МАРИЈА

МАРИЈА (Охрид, Џ–Ⅺ в.) – Македонка од Самуиловиот двор, една од сопругите на рускиот владетел св. Владимир, мајка на светите браќа Борис и Глеб. Св. Владимир е покрстителот на Русија, а со Марија се прародители на христијанството во Русија. Нивните синови се првите руски светии.
ЛИТ.: Блаже Ристовски, Портрети и процеси од македонската литература и национална историја, Скопје, 1989; Ратомир
Грозданоски, протоѓакон, Нашите вековни врски со Руската православна црква, Зб. Македонско-руски врски во ⅩⅠⅩ и почетокот на ⅩⅩ век, Скопје, 1996. Рат. Гр.

Панта Марина

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *