МИЦЕВ, Витомир Димитров

МИЦЕВ, Витомир Димитров
(Белград, 27. Ⅷ 1940) – невропсихијатар, редовен проф. Мед.
ф. завршил во Скопје (1965). Специјализација по психијатрија завршил во Англија (1972), каде што работел до 1974. Потоа се вработил на Клиниката за невропсихијатрија во Скопје, каде што во 1984 г. одбранил докторат. Бил наставник по психопатологија и на Филозофскиот факултет во Скопје. Супспецијалист е по психотерапија и ја вовел бихевиор и психотерапијата во РМ и е еден од познатите автори на лекување на фобичните заболувања. Бил претседател на МЛД. Објавил над 100 трудови.
Славко
Михалиќ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *