МИЦКОВСКИ, Ѓорги Димитров

МИЦКОВСКИ, Ѓорги Димитров
(Воден, Егејскиот дел на Македонија, 17. Ⅱ 1946) – ветеринар, редовен проф. на Ф. вет. мед. во Скопје. Докторирал на В. ф. во Загреб (1990). Бил директор на Ветеринарниот институт во Скопје (1987–2004). Има објавено 115 научни и стручни трудови во земјата и во странство и учебник
„Физиологија и патологија на размножувањето“. М. Д. – Ј. Б.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *