МУВОМОРКА

МУВОМОРКА (Аманита мусцариа (Л.: Фр.) Хоок) – мошне отровен

вид габа, честа во иглолисните шу-ми во Македонија. Лесно е препознатлива по интензивно цр
вената боја
Мувоморки
на шапката, покриена со бели крпички. М. К.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *