НАДРЕАЛИЗАМ

НАДРЕАЛИЗАМ (фр. сурреалисме) – правец во книжевноста и во ликовната уметност што настанал во Париз околу 1920 г. и го претставува ирационалното и несвесното. Во Македонија се јавува кон крајот на педесеттите години во делата на С. Куновски. Значајна улога за неговото ширење има групата „Мугри“ (И. Велков, П. Мазев, Т. шијак). Во делата на македонските уметници надреализмот најчесто се манифестира во симбиоза со метафизичкиот и магичниот реали
зам, посткубизмот, експресио-

Извоз во милиони долари 15,6 82,9 418,5 532,3 654,0
низмот. Во различни варијации се

Увоз во милиони долари 15,1 139,3 787,3 871,0 905,0
среќава во делата на В. Ташков
ски, К. Ефремов, Б. Николовски,

Салдо на трговскиот биланс 0,5 -57,3 -368,8 -338,7 -260,0
В. Наумовски, Т. Јанчевски, Р.

Покриеност на увозот со извоз 103,8 58,3 53,2 61,6 71,2
Мијаковски. Инцидентно се јаву

В. Ташковски, Творец, 2004
ва и кај Б. Ивковиќ, Д. Коцо, В. Ѓорѓиевски и др.
ЛИТ.: Соња Абаџиева Димитрова, Следбениците на Бретон во македонското сликарство, „Разгледи“, Скопје, 1973. Л. Н.

Ласло Наѓ
НАЃ, Ласло (Ласзло Нагѕ) (Исказ, Унгарија, 17. Ⅶ 1925 – Будим, 30. И 1978) – носител на новиот творечки израз во современата унгарска поезија. Добитник е на највисоките унгарски награди. Во 1969 г. врз основа на буквални преводи препеал и стихови од неколку македонски автори за Антологијата на македонската поезија, објавена во Будимпешта. Во 1968 г. го добил Златниот венец на СВП.
БИБЛ.: Исчезни, болко,1949; Топчијата и ‘ржта, 1951; Свршеница на сонцето, 1954; Бисерот на неделата, 1965; Мајска слана, 1957; Химна на секое време, 1965; Крадец си во песна што се крие, 1973; Камбаните
доаѓаат по мене, 1978.
ЛИТ.: П. Гилевски, Крадец во песна што
се крие, Ск., 1970. П. Гил.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *