НИКОЛАЈ Ⅲ

НИКОЛАЈ Ⅲ – охридски архиепископ (1486–1502). Спомнат е во житието на цариградскиот патријарх Нифон Ⅱ во годините 1486/9, 1497/8 и 1502 г.
ЛИТ.: Иван Снегаров, Историџ на Охридската архиепископиџ, т. 2. От падането £ под турците до нејното униќожение (1394–1767), Софиџ, 1931; Јован Белчовски, Хронолошки список на поглаварите на Охридската архиепископија (патријаршија), „Годишен зборник“ на Богословски факултет „Свети Климент Охридски“, кн. 8, Скопје, 2002, 67. С. Мл.

Ванчо Николески

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *