НИКОЛОВИЧ, Хаџи Алекса

НИКОЛОВИЧ, Хаџи Алекса
(Разлог, 1749 & Будим, 23. Ⅲ 1802) & трговец и активист во духовниот живот на православните доселеници од Македонија и од соседните земји во Будим и Пешта. Во 1791 г. во Пешта формирале црковна општина, која на негово барање била именувана „Грко-источна грчка и македонска“. Тој бил прв претседател на Општината. Бил погребен до северниот влез на црквата.
ЛИТ.: Н. НичевÍ, БÍлгарски паметници отÍ 18. векÍ вÍ БудапеÈа, „Зора“, 24, 6938, Софи®, 11. Ⅷ 1946, 6. М. Здр.
Гроздан
Николов-
Камбурски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *