НОРАК

НОРАК (Норакос) – стар пајонски град. Спомнат кај Стефан Византиски заедно со пајонските градови Амидон, Добер и Бимаз. Други податоци нема, ниту пак е лоцирана неговата местоположба.
ЛИТ.: Е. Петрова, Пајонија, Скопје, 1999.
К. М.-Р. НОРМАНИ – северногермански
(скандинавски) племиња. Преземале пљачкачки и колонизатор-

Норманска коњица пред напад (1066)
ски походи, формирале свои држави во Англија (Ⅺ–ⅩⅠⅠ в.), Јужна Италија и на Сицилија (1130). Во Македонија навлегувале во Ⅺ (1081–1084 и 1096/1097) и во ⅩⅠⅠ в. (1107/1108; а во 1185 – го освоиле Солун).
ЛИТ.: Цх. Граветт, анд Д. Ницолле, Тхе Норманс: Њарриор Книгхтс анд тхеир Цастлес, Оџфорд, 2006; Т. Роњлеѕ, Тхе Норманс, Глоуцестерсхире, 2004. Б. Петр.

Александар Ношпал

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *