ОБРЕДНИ НАРОДНИ ПЕСНИ

ОБРЕДНИ НАРОДНИ ПЕСНИ
– едни од најстарите народни песни. Тешко е попрецизно да се определи кога настанале. Сепак, според некои содржини во стиховите (синкретски, пагански, христијански) можат приближно да се насетат корените на опеаните мотиви, почнувајќи од паганството. Во нив дошле до израз разните верувања на човекот во постоење на натприродни сили, особено ве

годи или за измолување дожд (до
предучилишната популација. Са-
Извор: Статистички годишник на СРМ 1968
долски), а посебна група претста
мо во годината пред поаѓање на

2. вуваат песните поврзани со некои
училиште (6-годишна возраст) оп
моменти од човековиот живот –

фатот изнесувал 82,23%. Бројот 1994 На возраст над 15 години 2004
раѓање, свадба (свадбени песни),на учениците опфатени во основ
6,76% Без образование 3,85%

смрт (тажачки песни) и сл. јано опаѓање, што првенствено е ЛИТ.: Кирил Пенушлиски, Одбрани фолното образование бележи посто
18,53% Со недовр. основ. образо. 10,77% последица на демографските дви-33,41% Со основно образование 34,77%
клористички трудови, 2, Скопје, 1988;
Марко Китевски, Македонска народна
жења, но и на други фактори: во
32,44% Со средно образование 40,09%
лирика (Обредни песни), Скопје, 1997; ис
1991/92 г. во основното образова
тиот, Македонска народна лирика (ми
8,86% Со високо образование 10,52%
ние биле опфатени 261.127 учени

толошки, трудови, семејни, хуморисци, во 1995/96 – 259.515, а во 100% Вкупно 100% тични, љубовни песни), Скопје, 2000; Ма
2001/02 – 242.707. Опфатеноста на популацијата пак, од 86,2% во 1994 г., во 2001/02 г. е зголемена на 92,5%. Прецизни податоци за вклученоста на популацијата од 15 до 19 години во средното образование не постојат, но од 2008 г. тоа е законски задолжително.
Според некои податоци, во 1994 г. во средното образование биле опфатени 44,3%, во 2002 – 69,5%, а во 2005/06 – вкупно 96.120 учени
ци. Високото образование бележи континуирано зголемување на бројот на студентите. Од 5.577 студенти во учебната 1954/55, односно од 37.499 студенти во учебната 1974/75 г., во 2004/05 г. бројот на студентите е зголемен на
Извор: Државен завод за статистика
Според податоците за одделните периоди, јасно се забележуваат промените и нивната динамика, но и фактот на с“ уште неповолното образовно ниво на населението. Во 2004 г. близу половина од населението (49,39%) било без или со оформено основно образование, а само малку над 10% со вишо, високо или факултетско. Образовната структура, пак, на вработените покажува дека без образование и со непотполно основно образование биле 5,4%, со основно образование 20,9%, со средно 58,7% и со високо 15,0% од вработените. Кај невработените најго
кедонска народна лирика. Избор, редакција и предговор д-р Марко Китевски, Скопје, 2002. М. Кит.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *