ОВОШЕН РАСАДНИК

ОВОШЕН РАСАДНИК – површина на која се произведува овошниот саден материјал. Од квалитетот, здравствената состојба и автентичноста на садниците во најголема мера зависи успехот на овошниот насад. Грешките се откриваат доцна и не можат да се поправат. Затоа, производството на садниот материјал е законски регулирано. Во социјалистичкиот период во РМ имаше десетина овошни расадници. Последниве 5–6 г. овошен саден материјал произведува само Институтот за овоштарство од Скопје (годишно околу 150.000 садници). Б. Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *