ОПЕРАТИВЕН ШТАБ

ОПЕРАТИВЕН ШТАБ (20 Ⅺ 1943 – јули 1944) – штаб за раководење и координација на македонските, јужноморавските и косовските народноослободителни единици на НОВЈ на кумановското, врањското и црнотравското подрачје: Третата македонска НОУБ, Косовската НО бригада, Петтата, шестата и Седмата јужноморавска НО бригада, Командата на Врањското и на Пиротското воено подрачје, Црнотрав

скиот, Пиротскиот и Куманов-
Оперативните зони на НОВ и ПОМ (1943)
скиот НОПО. Бидејќи ГШ на НОВ и ПОМ и ЦК на КПМ се на-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *