ОПЕРАТИВНИ ЗОНИ НА пусни воени области: Скопска,

ОПЕРАТИВНИ ЗОНИ НА пусни воени области: Скопска,
оѓале во североисточниот дел на

НОВ И ПОМ (1943–1944). ГШ на Битолска и Штипска, а во секоја
Кумановско, за командант на

НОВ и ПОМ извршил поделба од нив бил формиран по еден
штабот бил назначен командан

на територијата на Вардарскиот корпус. Во ноември 1944 г. шта-
тот на ГШ на НОВ и ПОМ Миха

дел на Македонија на пет опера-бовите на оперативните зони би
ило Апостолски. Најзначајните

тивни зони, со одделни штабови ле укинати.
воени операции штабот ги рако
за раководење на борбата и
ЛИТ.: Зборник НОР-а, Ⅶ, к.4. В. Ст.
водел во времето на Пролетната
формирање на партизански и
офанзива во Македонија (1944).

воени единици. Во август 1944 г. ОПЕРАЦИЈА НА ОН ЗА ЧУ
ЛИТ.: Михаило Апостолски, Пролетна-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *