ОШЛИС О

ОШЛИС О
30, Скопје, 2004, 39–44; АСНОМ и Македонија – една реализирана утопија?, Научна конференција, 31, Скопје, 2005, 7-13; Крсте П. Мисирков и неговите германски „браќа по духот“, Делото на Крсте Мисирков, И, Скопје, 2005, 239–244; Проблемот на јазикот на Македонците во трудовите на раната германска македонистика, Научна конференција…, 32, Скопје, 2006, 83-87; Моменти и аспекти на германско-македонската заемност низ веко
вите, Предавања на 40. меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје, 2008, 21–39.
ЛИТ.: Иван Доровски – Емилија Црвенковска, Лексикон на странски македонисти ⅩⅩ и ⅩⅩⅠ век, Скопје, 2008, 73–74. Бл. Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *