ПАЛИКУРСКА НЕКРОПОЛА

ПАЛИКУРСКА НЕКРОПОЛА
(Стоби) – лежи на 1,7 км јужно од Стоби и 0,6 км северозападно од Паликура. Помеѓу мостот на Црна Река и ранохристијанската базилика во 1987 г. се откриени 16 средновековни гробови, како дел од една пространа некропола. Погребувањето е вршено во едноставни конструкции – цисти од камен и тули. Некрополата датира од крајот на Ⅺ до ⅩⅤⅠⅠⅠ в. От

Бронзени прстени од Паликурската некропола, Стоби
криениот накит (обетки, наушници од токајски тип, стаклени и метални белезици и прстени) културно се врзува за територијата на Македонија.
ЛИТ.: Милан Ивановски, Средновековна некропола во реонот на Паликурската базилика кај Стоби, Зборник посветен на Бошко Бабиќ, Прилеп, 1986, 97–107. М. И.

Ибе Паликуќа

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *