ПАПРАТИ ВО РМ

ПАПРАТИ ВО РМ – автотрофни бессемни виши растенија, во флората на РМ, застапени со 42 вида опфатени во 15 фамилии. Најполиморфни родови се Асплениум (со 11 вида) и Дрѕоптерис (6).

Папрат во РМ (Асплениум)

Папрат во РМ (Дрѕоптерис)
Со ограничено распространување се карактеризираат видовите: Осмунда регалис, Тхелиптерис палустрис, Пхѕллитис сцолопендриум, Опхиоглоссум вулгатум, Адиантум цапиллусвенерис, Блецхнум спицант, Црѕптограмма цриспа, како и ендемичниот вид Асплениум мацедоницум. Тука спаѓаат и два вида водни папрати
-Марсилеа љуадрифолиа и Салвиниа натанс. Вл. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *