ПАРАВАЈА

ПАРАВАЈА (Паррауаиа) – античка област во Горна Македонија. Се протегала на северните падини на Пинд, северозападно од Тимфаја. Поважни градови биле Парореја (Парореиа) и Ерибоја (Ерибоиа).
ЛИТ.: Ф. Папазоглу, Македонски градови у римско доба, Скопје, 1957; Н. Проева, Историја на Аргеадите, Скопје, 2004. К. М.-Р.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *