ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ во Вардарскиот дел на Македонија под власта на Кралството на СХС/Југославија

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ во Вардарскиот дел на Македонија под власта на Кралството на СХС/Југославија (во периодот меѓу двете светски војни) – одржани на 28 ноември 1920, 18 март 1923, 8 февруари 1925, 11 ноември 1927, 8 ноември 1931, 5 мај 1935 и
Париската мировна конференција (1946)
Сцена од претставата „Парите се отепувачка“
на 11 декември 1938 г. Режимот не дозволувал постоење на македонски политички партии, се гласало за српските граѓански политички партии, а нивниот терен на дејствување бил Вардарскиот дел на Македонија. На парламентарните избори учествувале и КПЈ (во 1920) и „Џемиет“ (во 1920 и 1925).
ЛИТ.: Д-р Надежда Цветковска, Политичките партии во парламентарните изборни борби во Вардарскиот дел на Македонија (1919–1929), Скопје, 2004. Н. Цв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *