ПАСКАЧ, Влатко

ПАСКАЧ, Влатко (ⅩⅣ в.) – бла-во земјата се регистрирани 2.918 городник од времето на Стефан
мотоцикли, 307.581 патнички во Душан, со наследство во реонот
зила, 2.497 автобуси, 20.213 товарни возила, 6.187 специјални возила, 4.105 влечни возила итн. На современ коловоз отпаѓа 80% од патната мрежа. Степенот на моторизацијата во 2002 г. изнесува 6,6 жители на еден патнички автомобил, а во Скопје и Битола 4,9 жители на еден патнички автомобил.
ИЗВ.: Транспорт и други комуникации, Државен завод за статистика, 2004 г. Р. Д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *