ПЕТКОВИЌ, Владимир Р

ПЕТКОВИЌ, Владимир Р. (Велико Орашје, Србија, 30. Ⅸ 1874 – Белград, 13. Ⅺ 1956) – прв српски историчар на уметноста, академик, претставник на иконографската школа. Студии завршил кај Карл Крумбахер во Минхен. Ав-тор е на голем број книги и студии, од кои посебно ги издвојуваме монографијата за Матејче и студијата за Календарот во Старо Нагоричино. Во неговиот Преглед црквених споменика кроз повесницу српског народа, објавува комплетен список на сите дотогаш познати споменици од средниот и од доцниот среден век, вклучувајќи ги и спомениците на територијата на РМ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *