ПЕТКОВСКА, Лидија

ПЕТКОВСКА, Лидија (Ресен,
13. Ⅵ 1943) – редовен професор на Електротехничкиот факултет во Скопје. Студирала на Електротехничкиот факултет во Бел-град, каде што дипломирала во 1967 г. на насоката електроенергетика. По дипломирањето се вработила во фабриката „Алумина“ во Скопје. Во 1970 г. е избрана за асистент на Електротехничкиот факултет во Скопје. Магистрирала во 1981, а во 1991
г. докторирала на Електротехничкиот факултет во Скопје. Во 1997 г. била избрана за редовен професор на Електротехничкиот факултет во Скопје. М. Чунд.
Сашка
Петковска

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *