ПЕТКОВСКИ, Благое Михаилов

ПЕТКОВСКИ, Благое Михаилов
(Битола, 31. И 1909 – Скопје, 31. Ⅸ 1992) – полковник, спец. интернист. Мед. ф. завршил во Белград (1936). Учесник во НОБ. Специјализирал на ВМА (1951). Управник на ВБ во Скопје (1953–1971). Бил претседател на МЛД (1963– 1966). Учествувал на повеќе стручни конгреси во земјата и во странство. Сл. М. П.

Борис Петковски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *