ПЕТКОВ, Кирил Михаилов

ПЕТКОВ, Кирил Михаилов
(Богданци, 21. Ⅲ 1929) – доктор по ветеринарни науки, редовен проф. на Земјоделскиот и на Вет.
ф. во Скопје, каде што е избран како прв декан (1994). Докторирал на Вет. ф. во Загреб (1965). Има објавено 105 научни и стручни трудови. Автор е на два учебника „Анатомија на домашните животни“ и „Физиологија на домашните животни“. М. Д. – Ј. Б.

Црквата во с. Горна Белица

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *