ПЕТРИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД „АНДОН ПОПОВ“

ПЕТРИЧКИ ПАРТИЗАНСКИ ОДРЕД „АНДОН ПОПОВ“ –
оружена партизанска единица во Пиринскиот дел на Македонија (Беласица, мај 1944). Била формирана од партизани од Петрич, со командант Мирчо Разбојников, а политички комесар Никола Паскалев. Одредот изведувал за

Пречек на партизаните во Петрич (9. Ⅸ 1944)
еднички акции со партизаните од Серската и од Демирхисарската околија. Одредот влегол во гр. Петрич и ја воспоставил новата власт (8. Ⅹ 1944).
ЛИТ.: Георги Т. Мадолев, ВÍорÍжената борба в Пиринския краŸ 1941–1944, София, 1966; История на благоевградската окрÍжна организация на БКП, София, 1979. В. Јот.

Дичо
Петров

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *