ПЕТРУШЕВСКА-ТОЗИ, Лидија Костова

ПЕТРУШЕВСКА-ТОЗИ, Лидија Костова (Скопје, 16. Ⅴ 1959) – фармацевт, редовен проф. на Фарм. ф. Раководител на Институтот по применета биохемија и претседател на Фармацевтската комора. Прв доктор на науките на Фарм. ф. во Скопје. Автор на ед-но поглавје и заменик главен и одговорен уредник на „Фармакотерапискиот прирачник“. Има објавено бројни научно-стручни трудови и соопштенија.
БИБЛ.: Коавтор: Регистар на лекови, И и Ⅱ, Скопје, 2006–2007. Л. П.-Т.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *