ПИПЕРЕВСКИ, Боро Манев

ПИПЕРЕВСКИ, Боро Манев
(Струмица, 16. И 1946) – математичар, ред. проф. (1996) на ЕТФ. Дипломирал (1971) на ПМФ, магистрирал (1979) и докторирал (1984) на Математичкиот факултет на темата „Полиномни решенија на една класа линеарни диференцијални равенки и нивна примена“. Објавил научни трудови од областа на диференцијалните равенки. Бил претседател на СДМИ повеќе мандати.
ЛИТ.: Развој и состојба на математичките науки во СР Македонија, МАНУ, 1987; БУ бр. 794/’02. Н. Ц.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *