ПИСАРИ

ПИСАРИ – книжевни дејци од средновековјето, творци на мно

губројни богослужбени книги Планината Пирин што се пишувале во црквите и во манастирите со кои како мрежа била покриена целата територија на Македонија. Поради својата скромност, писарите најчесто не го забележувале своето име, но има и исклучоци, па можеме да ги наведеме имињата на граматик Георги, поп Добромир, поп Јован, поп Добрејшо, Драган, Добријан, Јосиф, Тихота и Белослав, Никола Брата, поп Михаил, Станислав, Владислав Граматик, Димитар Кратовски, Јоан Кратовски, Висарион Дебарски, Пахомиј Слепченски и многу други. В. Д.
потоа таа била позајмувана со повеќе или помалку адаптации и за други јазици (етрурски, латински, словенски и др.). Така се усовршувал и материјалот врз кој се пишувало: глинени плочки, коски, камен, палмови лисја, иверки (особено од бука), папирус, пергамент до хартија и компјутерски (електронски) записи.
Во античко време с¢ до ⅩⅤ в. се пишувало во централниот дел на страницата, така што отстрана да останат широки белини (схолии или маргини), на кои читателот

12 3
4
6
5
89
7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *