ПИЈАВИЦА, КОЊСКА

ПИЈАВИЦА, КОЊСКА (Хаемо
пис сангуисуга Л.) – прстенест црв од класата пијавици. Поседува вилици со кои ја прегризува кожата на домаќинот. Главна храна му се црвите, полжавите и

Коњска пијавица
други ситни животни, но се храни и со крв од носната празнина и голтката од коњите и говедата, каде што се вовлекува кога тие доаѓаат на поило.
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје 1991.
В. Т. К. – М. Кр.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *