ПЛАНАРИИ

ПЛАНАРИИ (Трицладида) – сплес
кани трепчести црви. Имаат елипсовиден облик на телото и триграно црево. Живеат во копнени води, се среќаваат во морски, а има и такви што

населуваат
Бела планарија
влажни места, кори од дрвја, под камења. Во Македонија најпозната е белата планарија (Дендроцоелум лацтеум
О.Ф. Мüлл.), којашто е сплескан црв, релативно крупен вид, долг 23 цм. Во Македонија населува копнени води, извори, реки и езера. Охридското Езеро, како посебен екосистем, е богато со ендемични планарии (25 видови) од родовите Дендроцоелум и Пхагоцата, кои го населуваат сублиторалот на Езерото.
Плакат: Стоп за визниот режим
ЛИТ.: Јонче шапкарев, Зоологија на без’рбетните животни, Скопје, 1991.
В. Т. К. – М. Кр.

Планинарскиот дом „Копанки“ на Пелистер

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *