ПОПОВСКА, Цветанка

ПОПОВСКА, Цветанка (Скопје,
26. Ⅷ 1950) – град. инж., ред. проф. на Градежниот факултет во Скопје (од 1996 г.) по предметите хидраулика, хидрологија и речна хидротехника. Завршила постдипломски студии во Делфт, Холандија (1980/81), докторирала во Скопје (1988). Главно поле на научниот интерес $ се теориските и експерименталните хидраулични истражувања. Водела научноистражувачки проекти и објавила голем број трудови. Главни дела $ се книгите: „Механика на флуиди“ и „Хидраулика“. Љ. Т.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *