ПОПОВСКА-ЦВЕТА, Анка

ПОПОВСКА-ЦВЕТА, Анка (Еново, Горноџумајско, 20. Ⅷ 1920 –
с. Лисија, Горноџумајско, 29. И 1944) – партизанка на Горноџумајскиот партизански одред „Никола Калапчиев“. Била член на РМС, до нејзиното излегување во партизани (летото 1943) учествувала во акциите за помош на политичките затвореници, на партизаните и на нивните семејства. Загинала во борбата кај Лисија.
ИЗВ.: Мара Междуречка, Партизанско
то движење во Пиринска Македонија. Сеќавања, ИНИ, Одделение за документација „Д-р Велимир Брезовски“, Скопје.
ЛИТ.: Георги Т. Мадолев, ВÍорÍжената борба в Пиринския краŸ 1941–1944, София, 1966. В. Јот.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *