ПОПОВСКИ, Богдан Несторов

ПОПОВСКИ, Богдан Несторов
(Дебар, 1. И 1925 – Скопје, 11. Ⅺ 2006) – интернист, примариус, основоположник на Клиниката за токсикологија при Мед. ф. во Скопје и нејзин прв и долгогодишен директор. Има особени заслуги за организацијата и функционирањето на ургентната служба за терапија на акутни труења со алкохол, разни други отрови, лекови и сл. Бр. Н.

Владо
Поповски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *