ПОПОВСКИ, Коле Илиев

ПОПОВСКИ, Коле Илиев (с. Екшису, Леринско, Егејскиот дел на Македонија, 8. Ⅷ 1942) – ветеринар, редовен проф. на ФВМ во Скопје. Докторирал на Вет. ф. во Загреб (1980). Автор е на 144 научни и 23 стручни трудови. Објавил монографија „Ендокринологија на репродукцијата“ (1998) и прирачник „Применета ендокринологија во репродукцијата“ (2001). М. Д. – Ј. Б.

Костадин Поповски

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *