ПОСЕН И ЦВЕТЕН ТРИОД

ПОСЕН И ЦВЕТЕН ТРИОД – македонски ракопис од крајот на ⅩⅤⅠⅠⅠ – поч. на ⅩⅣ в. Кодексот има вкупно 33 пергаментни листа, а негови фрагменти се чуваат во три различни библиотеки: Народна библ. „Св. Кирил и Методиј“, Софија, бр. 50 (21 л.); Ракописен оддел на Библиотеката на РАН во Санкт- Петербург, сигн. 4. 5. 16 (1
л. и мал фрагмент), 4. 5. 15 (1 л.) и
4. 5. 12 (7 л.) – вкупно 9 л., РГБ – поранешна Ленинова (ГБЛ) во Москва под бр. 1720, зб. на Григорович бр. 38 (3 л.). Кодексот е палимпсест, триодот е пишуван врз друг

Посен триод (ⅩⅤⅠⅠⅠ в.), Археографска збирка на МАНУ
словенски текст. Ракописот потекнува од Северна Македонија. В. Д.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *